Станислава Богомилова

Защитен дисертационен труд на тема "Разширеният фитбол като емоционален и терапевтичен метод за редукция на наднорменото тегло" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: доц. д-р Гергана Бончева Ненова.