Стефан Далчев

Защитен дисертационен труд на тема "Интерпретация на клавирните произведения от епохата на Барока през 21 век" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научен ръководител: проф. д.изк.н. Йордан Гошев.