Стоян Митов

Защитен дисертационен труд на тема "Рецепция на „Петербургски повести” на Н. В. Гогол в България през ХХ век– началото на ХХI век" в професионално направление 2.1. Филология, научен ръководител: проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова.