Теодор Тодоров

Защитен дисертационен труд на тема "Социологически поглед към политическата класа. Училище за политици" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: гл. ас. д-р Ивета Якова.