Цветелина Хаджиева

Защитен дисертационен труд на тема "Потребности и самооценка при спортуващи и неспортуващи студенти" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д-р Станислава Стоянова.