Василики Каракепели

Защитен дисертационен труд на тема "Специалното срещу включващото образование в училище: ефекти върху личността и социалното функциониране на родителите на деца със специални образователни потребности" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Иванка Асенова.