Василики Кючуки

Защитен дисертационен труд на тема "Ефекти на адаптирания образователен материал по литература при развитието на деца от аутистичния спектър (13- 18 години)" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Траян Попкочев.