Венцилсава Стефанова

Защитен дисертационен труд на тема "Процесният подход в дейността на туристическата агенция при създаване и управление на изживявания" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Мария Станкова.