Владислава Ленджова

Защитен дисертационен труд на тема "Модели на интеграция на мюсюлманската общност" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: проф. д-р Борис Манов.