2013 година

 • Иван Тодоров

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 07.07.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.8 Икономика/Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на ас. д-р Иван Крумов Тодоров за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 19 от 13.10.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3080/06.11.2013 г.

 • Петър Първанов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 07.07.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.8 Икономика/Народно стопанство (стопанска история), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на ас. д-р Петър Людмилов Първанов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 20 от 13.11.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3215/14.11.2013 г.

 • Венцислав Божинов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 07.07.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1 Филология/Фолклористика-етнология, решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Венцислав Славчев Божинов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 8 от 22.10.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3063/05.11.2013 г.

 • Блага Джорова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.2 Педагогика/Педагогически теории и технологии за опознаване на околната действителност, решение на факултетния съвет на Факултет по педагогика за избора на ас. д-р Блага Георгиева Джорова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 24 от 20.11.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3309/25.11.2013 г.

 • Мирослава Георгиева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 07.07.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.2 История и археология/Археология, музеология и история на изкуството, решение на факултетния съвет на Правно-исторически факултет за избора на ас. д-р Мирослава Стоилова Георгиева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 15 от 07.11.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3158/12.11.2013 г.

 • Илинка Терзийска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 07.07.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.9 Туризъм/Икономика и управление, решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на ас. д-р Илинка Сергеева Терзийска за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 19 от 30.10.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3079/06.11.2013 г.

 • Невяна Докова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 07.07.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.2 Педагогика/Теория и методика на физическото възпитание, решение на факултетния съвет на Факултет по педагогика за избора на ас. д-р Невяна Докова Докова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 23 от 23.10.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3043/04.11.2013 г.

 • Силвия Петрова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки/Култура и медии, решение на факултетния съвет на Факултет по изкуствата за избора на ас. д-р Силвия Маргаритова Петрова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 18 от 26.11.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3412/06.12.2013 г.