Блага Джорова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.2 Педагогика/Педагогически теории и технологии за опознаване на околната действителност, решение на факултетния съвет на Факултет по педагогика за избора на ас. д-р Блага Георгиева Джорова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 24 от 20.11.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3309/25.11.2013 г.