Илинка Терзийска

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 07.07.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.9 Туризъм/Икономика и управление, решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на ас. д-р Илинка Сергеева Терзийска за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 19 от 30.10.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3079/06.11.2013 г.