Мирослава Георгиева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 07.07.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.2 История и археология/Археология, музеология и история на изкуството, решение на факултетния съвет на Правно-исторически факултет за избора на ас. д-р Мирослава Стоилова Георгиева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 15 от 07.11.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3158/12.11.2013 г.