Невяна Докова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 07.07.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.2 Педагогика/Теория и методика на физическото възпитание, решение на факултетния съвет на Факултет по педагогика за избора на ас. д-р Невяна Докова Докова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 23 от 23.10.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3043/04.11.2013 г.