Петър Първанов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 07.07.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.8 Икономика/Народно стопанство (стопанска история), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на ас. д-р Петър Людмилов Първанов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 20 от 13.11.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3215/14.11.2013 г.