Силвия Петрова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки/Култура и медии, решение на факултетния съвет на Факултет по изкуствата за избора на ас. д-р Силвия Маргаритова Петрова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 18 от 26.11.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3412/06.12.2013 г.