Венцислав Божинов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 07.07.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1 Филология/Фолклористика-етнология, решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Венцислав Славчев Божинов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 8 от 22.10.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3063/05.11.2013 г.