Димитрия Спасова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Димитрия Костадинова Спасова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 26 от 14.10.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №2749/17.10.2014 г.