Зарина Маркова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1 Филология/Методика на обученито по английски език, решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Зарина Юлиева Маркова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 04.11.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №3208/11.11.2014 г.