2015 година

  • Филип Цветанов

    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 44 от 16.06.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника/Компютърни мрежи и системи, решение на факултетния съвет на Технически факултет за избора на ас. д-р Филип Атанасов Цветанов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 5 от 23.09.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №2545/28.09.2015 г.

  • Руска Кръстева

    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.9 Туризъм/Икономика и управление (туризъм), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Руска Венциславова Кръстева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 01 от 26.10.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №3277/29.10.2015 г.

  • Диляна Янева

    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.8 Икономика/Маркетинг, решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Диляна Емчева Янева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 02 от 17.11.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №3662/23.11.2015 г.