Диляна Янева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.8 Икономика/Маркетинг, решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Диляна Емчева Янева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 02 от 17.11.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №3662/23.11.2015 г.