Филип Цветанов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 44 от 16.06.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника/Компютърни мрежи и системи, решение на факултетния съвет на Технически факултет за избора на ас. д-р Филип Атанасов Цветанов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 5 от 23.09.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №2545/28.09.2015 г.