Руска Кръстева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.9 Туризъм/Икономика и управление (туризъм), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Руска Венциславова Кръстева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 01 от 26.10.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №3277/29.10.2015 г.