2011 година

 • Евгени Кавдански

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)), решение на факултетния съвет на Факултета по Педагогика за избора на гл. ас. д-р Евгени Асенов Кавдански за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 30 от 14.06.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1290/20.06.2011г.

 • Милена Филипова

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление (Управление на предприятието)), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на гл. ас. д-р Милена Кирилова Филипова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 5 от 15.06.2011, и утвърден със заповед на Ректора №1289/20.06.2011г.

 • Иванка Станкова

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.2 Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества (Химия на лекарствените средства)), решение на факултетния съвет на Природо-математичския факултет за избора на гл. ас. д-р Иванка Георгиева Станкова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 7 от 01.06.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1211/08.06.2011г.

 • Кремен Маринов

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6 Право (Международно частно право), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Кремен Рачев Маринов за заемане на академична длъжност „Доцент”,Протокол № 19 от 15.07.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1556/26.07.2011г.

 • Николай Марин

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6 Право (Международно право и международни отношения), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Николай Атанасов Марин за заемане на академична длъжност „Доцент”,Протокол № 19 от 15.07.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1559/28.07.2011г.

 • Димитър Тюлеков

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.2 История и археология (История на България), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Димитър Любенов Тюлеков за заемане на академична длъжност „Доцент”,Протокол № 19 от 15.07.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1557/26.07.2011г.

 • Александър Иванов

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6 Право (Гражданско и семейно право), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Александър Ангелов Иванов за заемане на академична длъжност „Доцент”,Протокол № 19 от 15.07.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1558/28.07.2011г.

 • Живко Райков

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8 Икономика (Финанси, парично обръщение, кредити и застраховка), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на гл. ас. д-р Живко Иванов Райков за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 7 от 15.09.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1867/20.09.2011г.

 • Александър Димитров

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6 Право (Международно частно право), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Александър Драганов Димитров за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 8 от 10.10.2011, и утвърден със заповед на Ректора №2368/17.10.2011г.

 • Красимира Марулевска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Красимира Теофилова Марулевска за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 4 от 22.02.2012 година, и утвърден със заповед на Ректора №337/01.03.2012г.

 • Славянка Ангелова

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Приложение на новите информационни технологии в PR), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Славянка Томчова Ангелова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 1 от 11.11.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №2835/17.11.2011г.

 • Димитрина Стефанова

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалността 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Стратегии в PR макро PR кампании), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Димитрина Петрова Стефанова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 1 от 11.11.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №2836/17.11.2011г.

 • Николай Попов

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.3 Политически науки (Международно право и международни отношения), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Николай Атанасов Попов за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 2 от 14.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №3135/20.12.2011г.

 • Диана Митова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Методика на технологичното обучение), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Диана Стойчева Митова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 4 от 07.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №3117/16.12.2011г.

 • Таня Стоянова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалността 2.1 Филология (Българска литература (Летратура за деца и юноши)), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на гл. ас. д-р Таня Драгнева Стоянова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 12 от 20.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №6/01.02.2012г.

 • Лъчезар Перчиклийски

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Филология (Български език- история на езика), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на гл. ас. д-р Лъчезар Любенов Перчеклийски за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 12 от 20.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №5/01.02.2012г.

 • Гергана Апостолова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Филология (Германски езици(Английски език)), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на гл. ас. д-р Гергана Петкова Апостолова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 12 от 20.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №8/01.02.2012г.

 • Магдалена Петрова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (френска литература)), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на гл. ас. д-р Магдалена Иванова Петрова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 12 от 20.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №7/01.02.2012г.

 • Валентина Голева

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалността 3.6 Право (Финансово право), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Валентина Александрова Голева за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 2 от 14.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №3134/20.12.2011г.

 • Димитър Ковачев

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Димитър Стоичков Ковачев за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 1 от 14.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №3123/19.12.2011г.

 • Иван Тренчев

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Иван Драгов Тренчев за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 1 от 14.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №3118/16.12.2011г.