Александър Димитров

Обявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6 Право (Международно частно право), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Александър Драганов Димитров за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 8 от 10.10.2011, и утвърден със заповед на Ректора №2368/17.10.2011г.