Александър Иванов

Обявен конкурс в ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6 Право (Гражданско и семейно право), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Александър Ангелов Иванов за заемане на академична длъжност „Доцент”,Протокол № 19 от 15.07.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1558/28.07.2011г.