Диана Митова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Методика на технологичното обучение), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Диана Стойчева Митова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 4 от 07.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №3117/16.12.2011г.