Димитър Ковачев

Обявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Димитър Стоичков Ковачев за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 1 от 14.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №3123/19.12.2011г.