Димитър Тюлеков

Обявен конкурс в ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.2 История и археология (История на България), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Димитър Любенов Тюлеков за заемане на академична длъжност „Доцент”,Протокол № 19 от 15.07.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1557/26.07.2011г.