Евгени Кавдански

Обявен конкурс в ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)), решение на факултетния съвет на Факултета по Педагогика за избора на гл. ас. д-р Евгени Асенов Кавдански за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 30 от 14.06.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1290/20.06.2011г.