Иванка Станкова

Обявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.2 Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества (Химия на лекарствените средства)), решение на факултетния съвет на Природо-математичския факултет за избора на гл. ас. д-р Иванка Георгиева Станкова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 7 от 01.06.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1211/08.06.2011г.