Красимира Марулевска

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Красимира Теофилова Марулевска за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 4 от 22.02.2012 година, и утвърден със заповед на Ректора №337/01.03.2012г.