Лъчезар Перчиклийски

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Филология (Български език- история на езика), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на гл. ас. д-р Лъчезар Любенов Перчеклийски за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 12 от 20.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №5/01.02.2012г.