Милена Филипова

Обявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление (Управление на предприятието)), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на гл. ас. д-р Милена Кирилова Филипова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 5 от 15.06.2011, и утвърден със заповед на Ректора №1289/20.06.2011г.