Славянка Ангелова

Обявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Приложение на новите информационни технологии в PR), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Славянка Томчова Ангелова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 1 от 11.11.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №2835/17.11.2011г.