Валентина Голева

Обявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалността 3.6 Право (Финансово право), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Валентина Александрова Голева за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 2 от 14.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №3134/20.12.2011г.