Живко Райков

Обявен конкурс в ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8 Икономика (Финанси, парично обръщение, кредити и застраховка), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на гл. ас. д-р Живко Иванов Райков за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 7 от 15.09.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1867/20.09.2011г.