2012 година

  • Обявление в ДВ 55/19.07.2011 (кандидати: Миглена Ангелова, Стефан Дечев)

    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 11 от 09.03.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалността 2.2 История и археология (История на България (нова и най-нова българска история)), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Стефан Иванов Дечев за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 3 от 24.02.2012 година, и утвърден със заповед на Ректора №394/05.03.2012г.

  • Мария Фъртунова

    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 10.07.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Социология), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на д-р Мария Атанасова Фъртунова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 7 от 19.11.2012 година, и утвърден със заповед на Ректора №3100/22.11.2012г.

  • Солунка Попова

    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 60 от 07.08.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6 Право (Гражданско и семейно право), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл.ас. д-р Солунка Новкова Попова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 9 от 14.12.2012 година, и утвърден със заповед на Ректора №3340/19.12.2012г.