Мария Фъртунова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 10.07.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Социология), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на д-р Мария Атанасова Фъртунова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 7 от 19.11.2012 година, и утвърден със заповед на Ректора №3100/22.11.2012г.