Обявление в ДВ 55/19.07.2011 (кандидати: Миглена Ангелова, Стефан Дечев)

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 11 от 09.03.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалността 2.2 История и археология (История на България (нова и най-нова българска история)), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Стефан Иванов Дечев за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 3 от 24.02.2012 година, и утвърден със заповед на Ректора №394/05.03.2012г.

Кандидати за длъжността:

  • Миглена Ангелова
  • Стафан Дечев