Солунка Попова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 60 от 07.08.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6 Право (Гражданско и семейно право), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл.ас. д-р Солунка Новкова Попова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 9 от 14.12.2012 година, и утвърден със заповед на Ректора №3340/19.12.2012г.