2013 година

  • Вера Лазарова

    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 60 от 04.09.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6 Право (Трудово право и обществено осигуряване), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Верка Любенова Лазарова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 10 от 15.02.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №245/20.02.2013г.