2014 година

 • Миглена Симонска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.4 Обществено здраве (Логопедия), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве и спорт" на гл. ас. д-р Миглена Иванова Симонска-Цацова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 7 от 25.02.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №488/04.03.2014г.

 • Валери Цветков

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание (Спортни игри-футбол)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Валери Николов Цветков за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 27 от 19.02.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №414/24.02.2014г.

 • Даниела Томова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...(Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Даниела Иванова Томова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 27 от 19.02.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №414/24.02.2014г.

 • Иван Глушков

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве и спорт" за избора на гл. ас. д-р Иван Костадинов Глушков за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 7 от 25.02.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №489/04.03.2014г.

 • Людмила Танева

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Електронизация), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Людмила Руменова Танева, за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 6 от 12.03.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №721/17.03.2014г.

 • Илинка Димитрова

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.5 Математика (Алгебра), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Илинка Андонова Димитрова, за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 6 от 12.03.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №722/17.03.2014г.

 • Николай Цанков

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (образователни теории и технологии)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Николай Сашков Цанков, за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 35 от 22.10.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №2909/27.10.2014г.

 • Емилия Патарчанова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.4 Науки за земята (Икономическа и социална география), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Емилия Николова Патарчанова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 4 от 18.12.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №3648/18.12.2014г.

 • Стоян Везенков

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.3 Биологични науки(Приложна неврофизиология), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве и спорт" за избора на гл. ас. д-р Стоян Райков Везенков, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 14 от 02.12.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №3547/04.12.2014г.

 • Лидия Сакелариева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.4 Науки за земята (Екология и опазване на околната среда), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Лидия Георгиева Сакелариева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 4 от 18.12.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №3647/18.12.2014г.

 • Вяра Кюрова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8 Икономика /Маркетинг (маркетинг в предприемаческата дейност), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Вяра Василева Кюрова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 32 от 12.12.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №3601/12.12.2014г.

 • Елена Ставрова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8 Икономика /Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Елена Векова Ставрова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 32 от 12.12.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №3634/16.12.2014г.