Елена Ставрова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8 Икономика /Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Елена Векова Ставрова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 32 от 12.12.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №3634/16.12.2014г.