Лидия Сакелариева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.4 Науки за земята (Екология и опазване на околната среда), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Лидия Георгиева Сакелариева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 4 от 18.12.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №3647/18.12.2014г.