Людмила Танева

Обявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Електронизация), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Людмила Руменова Танева, за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 6 от 12.03.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №721/17.03.2014г.