Миглена Симонска

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.4 Обществено здраве (Логопедия), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве и спорт" на гл. ас. д-р Миглена Иванова Симонска-Цацова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 7 от 25.02.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №488/04.03.2014г.