Николай Цанков

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (образователни теории и технологии)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Николай Сашков Цанков, за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 35 от 22.10.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №2909/27.10.2014г.