Стоян Везенков

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.3 Биологични науки(Приложна неврофизиология), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве и спорт" за избора на гл. ас. д-р Стоян Райков Везенков, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 14 от 02.12.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №3547/04.12.2014г.