Валери Цветков

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание (Спортни игри-футбол)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Валери Николов Цветков за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 27 от 19.02.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №414/24.02.2014г.